07.11.2018 09:53

OHLÁŠENÍ z 4. listopadu 2018

1) Dnes jsme účastni slavnosti konfirmace a svátosti Večeře Páně. K přijímání chleba a vína jsou spolu s konfirmandkami zváni všichni, kdo vyznávají Ježíše Krista jako Pána a Spasitele a touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi.

2) Příští týden, v neděli 11. listopadu se v 9:30 sejdeme k rodinné bohoslužbě a společnému obědu.

3) V sobotu 10. listopadu se od 9:30 koná ve sboru v Teplé konvent Západočeského seniorátu. Za náš sbor se ho účastní bratr jáhen z titulu kazatele a bratr Jirka jako zvolený zástupce našeho sboru.

4) V sobotu 24. listopadu se od 9:30 hodin koná v Korandově sboru v Plzni presbyterní konference. Bude zaměřena v souvislosti se vzrůstající výší celocírkevních repartic a s dokumenty o strategií církve, na činnost ústředí církve a směry, kterými se církev může dále ubírat.

5) V úterý 30. října zemřel ve věku 76 let bratr farář Ladislav Szabó. Rozloučení se bude konat v sobotu 3. listopadu v 10 hodin v kostele Korandova sboru v Plzni.

6) Presbytery upozorňuji, že porada staršovstva se koná výjimečně až druhé pondělí, tedy 12. listopadu od 18:30 hodin.

7) Po skončení bohoslužeb hned neodcházejte. Vedle v modlitebně je teplo a připravené pohoštění a prostor pro rozhovory.

8) A neopomeňte při odchodu na zatím ještě smutně prázdný košíček, který se ale velice potěší z peněz, které do něho svobodně a rádi vložíte. Stejně jako sestra pokladní, která je pak dobře použije.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248