Blog

12.01.2019 16:18

BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ

Další setkání nad Biblí se bude konat v sobotu 12. ledna 2019 od 17 hodin přímo na faře. 

Téma pro rozhovor bude

MATOUŠOVO EVANGELIUM 10,16-25

Úděl Ježíšových učedníků

Celý článek

—————

01.10.2018 23:44

BIBLICKÁ PRO DOSPĚLÉ

BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ se bude konat v sobotu 13. 10. od 18 hodin v Holoubkově u Gutů, Holoubkov 67. Budeme se zabývat textem z Matoušova evangelia, 9 kapitola, verše 32-38 ( Uzdravení němého a Lítost nad zástupy).

Celý článek

—————

29.08.2018 21:59

ZAČÍNÁME

po prázdninovém uvolnění sborový život v neděli 2. září bohoslužbami od 9:30 v kostele s kázáním a vysluhováním Svátosti Večeře Páně

Celý článek

—————

01.07.2018 16:25

Prázdniny v Rokycanově sboru.

Jako každý rok prázdniny mění tradiční chod Rokycanova sboru. V průběhu července a srpna se

  • nekonají biblické hodiny pro dospělé ani děti
  • odpadá též konfirmační příprava mládeže
  • nekonají se rodinné neděle
  • nezasedá pravidelně staršovstvo
nicméně zůstávají pravidelné nedělní bohoslužby 9:30
 
Prázdniny potom zakončí srpnové zasedání staršovstva 27.8.2018 18:30
 
Krásné léto všem

Celý článek

—————

19.02.2018 11:03

IX. ročník hudebního festivalu Jaro v Evangelickém Kostele

 

Předplatné je možno zakoupit
v Informačním centru Rokycany.

cena předplatného 120 Kč
cena jednotlivé vstupenky 50 Kč děti a mládež 30 Kč

 

Celý článek

—————

24.04.2017 20:38

[POZDĚ ALE PŘECE] Velikonoční Sborový Dopis

Slovo kazatele

MATOUŠOVO EVANGELIUM 27,57-60

57Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. 58Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. 59Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna 60a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ke skále; ke vchodu přivalil veliký kámen a odešel.

Josef z Arimatie je významný, vážený a bohatý muž. Jeho slovo má váhu u zákoníků a farizeů, ale i u obyčejných lidí. Jeho bohatství i moudrost jsou pro všechny dokladem Hospodinova požehnání. Josef si své postavení uvědomuje a proto Ježíše dosud navštěvoval jen potají a v noci. Aby nebyl druhým na očích. Chrání si tak svoji pověst spravedlivého muže. Obzvlášť si dává pozor od chvíle, kdy to s Ježíšem nevypadá úplně dobře. Kdy se nad ním začínají stahovat mračna hněvu zákoníků, farizeů i velekněze a jeho družiny. Nechce riskovat, nechce si je proti sobě poštvat. Je to přece moudrý a rozvážný muž, který dbá na Hospodinova přikázání, plní je, drží se tradice otců a přináší předepsané oběti. Do nějakých no- vot se ale moc pouštět nechce. Dalo by se říci, že je vlastně takovým prototypem dobrého člověka střední třídy. Opatrný, rozvážný, znající své hranice a schopnosti, dodržující společenské zvyklosti a konvence.

A tenhle spořádaný a slušný muž, bezúhonný a uznávaný, ten najednou všech- no zahodí a ukáže se v úplně jiném světle. Veřejně se přihlásí k tomuhle popra- venému muži, k Ježíšovi. Dokonce si troufne předstoupit před toho, který Ježíše nechal přibít na kříž a nad něj onu známou posměšnou tabulku - Ježíš Nazaretský, král židovský. Právě o tělo posmívaného a popraveného ,židovského krále‘ přišel Josef Piláta Pontského požádat. Je v tom kus drzosti, je v tom odvaha a bláznov- ství. Ale hlavně je to projev víry. Josef pochopil s kým se to tajně setkával. Pod Ježíšovým křížem mu došlo, kým Ježíš je. Poznal ho jako Božího Syna, kterého také k němu poslal Bůh Hospodin, aby zachránil před záhubou i jeho, Josefa z Arimatie. Slušného a spravedlivého člověka, který se tak náhle přihlásil k poníže- nému a ukřižovanému člověku, Bohu. Takhle v něm zapracovalo zaseté semeno evangelia. Přestal se ohlížet na sebe a na to, co si o něm pomyslí lidé. Mnohem víc mu teď záleží na tom, co si o něm myslí Bůh. Zda mu opravdu věří a důvěřuje i když to v téhle chvíli vypadá bláznivě a nesmyslně, beznadějně, a nebo zůstane tím spořádaným důstojným mužem, který se neodchýlí od tradice otců ani za nic.

Víra v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše vypadá jako totální bláznovství. Vy- padala tak tehdy, vypadá tak dnes. Kdo ví, co si Pilát pomyslel o Josefovi a o jeho žádosti? Kdo ví, jak tento Josefův čin reagovali ti, kdo ho doposud znali jako spravedlivého a moudrého muže. Povětšinou nevíme, jak o nás smýšlejí někteří naši bližní a co si myslí o naší víře. Třeba, že je bláznivá a nepochopitelná? Ale je to víra přinášející a dávající člověku naději, sílu a hlavně spasení a věčný život v nebeském království. Kdo věří, ví, že nic většího v tomto světě není. Kdo hledá, možná bude víc než překvapen, až jednou nalezne. Amen.

br. Ondřej Pellar

Slovo kurátorky

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
nadchází velikonoční čas, v němž budeme společně uvažovat o Kristově oběti na kříži a společně slavit jeho slavné vzkříšení. Je to čas zadumaný i radostný.
Sborový život se od začátku roku, poté co se náš kazatel Ondřej Pellar zotavil po pod- zimním úrazu, rozběhl naplno: nedělní bohoslužby s příslužbami, nedělní škola, rodin- né neděle, biblické hodiny pro děti a mládež, od března i pro seniory 1x za 2 týdny, pro dospělé 1x měsíčně v rodinách, modlitební setkávání. Pěvecký sbor se po únorové přestávce, kdy zpěváci léčili hlasivky, zase schází. Doprovody bohoslužeb zajišťuje ně- kolik doprovazečů na varhany či klávesy, mezi kterými bych chtěla vyzdvihnout Liduš- ku Kraftovou, která je stále lepší a lepší. Téměř každou neděli doprovází písničku ze Svítá osvědčený sborový „band“ ve variabilním složení dospělých i dětí.
Nastává ale také čas jarní, kdy se postupně rozběhnou různé další akce sboru. První, ještě velikonoční společnou akcí bude tradiční výlet na hrad Libštejn.
Od 21. 4. začíná hudební festival „Jaro v evangelickém kostele“ varhanním koncertem a bude pokračovat až do června. Program je k dispozici v presbyterně sboru. V plánu jsou i další koncerty v kostele, včetně absolventských studentů ZUŠ v Rokycanech a vystoupení různých hudebních skupin. 9. června si užijeme Noc kostelů.
V červnu a červenci se opět sejdeme u ohňů a grilů, nejdříve v Holoubkově a 5. 7. tra- dičně na Voldušských jiskrách. Prázdniny přinesou společnou sborovou dovolenou v Provodíně, nedaleko Máchova jezera. Zakončíme Hromy a blesky u Pechových.
19. března proběhlo Výroční sborové shromáždění, kdy bylo zvoleno staršovstvo na dalších šest let ve složení - Václava Gutová, Radovan Jirka, Martina Korandová, Renata Krejčová, Petr Neumann, Kateřina Pechová, a náhradníci - Gabriela Dejmková a Alena Vašáková. Členy staršovstva jsou také kazatel Ondřej Pellar a administrátor Luděk Korpa - farář Západního sboru v Plzni. Slib nového staršovstva je určen na 30. 4.
Na své první schůzce zvolilo kurátorku a předsedkyni staršovstva - Václavu Gutovou, místokurátorem byl znovu zvolen Petr Neumann
Chtěla bych všechny znovu upozornit na „diagram rozvoje sboru“. Po diskusích na staršovstvu jej vypracoval Petr Neumann a jsme vyzváni k tomu, abychom si jej doma občas vzali, pročítali a doplňovali nápady, nebo vznášeli otázky. Společně se pak nad ním sejdeme 30. 4. po bohoslužbách a budeme diskutovat jak jednotlivé „větvičky“ diagramu, tedy činnosti sboru, rozpracovávat, upřesňovat, zkrátka posouvat dále.
Co s bude dít v budovách a na budovách fary a kostela? Rozbíhají se práce na dokon- čení omítek jižní fasády - kostel a modlitebna, budou také opravena poslední 3 okna modlitebny. Na střeše kostela jsou nutné opravy kolem světlíku a oprava žlabu. Již měsíc běží sbírka na výměnu podlahy v presbyterně, měla by proběhnout v červenci. Myslete na tuto sbírku, na podlahu bude potřeba 37 tis. Kč!
Po 3,5 letech se stěhují nájemníci z 2. patra fary, rodina Mikových. Budeme hledat další nájemníky, protože pronájem těchto prostor je pro důležitým zdrojem financí. Dalším zdrojem je obětavost členů sboru. Bohužel jsou členové, kteří neplatí salár, byť by to měla být pro každého člena morální povinnost. Bývávalo zvykem platit desátky! Ale i menší částka samozřejmě pomůže.
Přeji nám všem, abychom ve zmatcích všedních dnů nacházeli nyní v nadcházejícím Svatém týdnu co nejvíce času a pokory k tichým zamyšlením sami se sebou, ale i ve společenství sboru a radostné oslavení Velikonoc. 

s. Václava Gutová

 

Celý článek

—————

22.02.2017 17:45

[FOTO] s. Jarmila Ševčíková oslavila úctyhodné 90. narozeniny

Nejstarší členka našeho sboru, sestra Jarmila Ševčíková, v únoru 2017 oslavila úctyhodné 90. narozeniny. Gratulujeme!

Celý článek

—————

07.12.2016 09:29

Vánoční sborový list

 

SLOVO K VÁNOCŮM

GENESIS 1,1-5
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země byla nesličná a pustá a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. 3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4 Viděl Bůh, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Může se to zdát jako zvláštní text do adventního a vánočního období. Ale myslím, že určité styčné body se najít dají. Starozákonní text mluví o něčem, co je jako temná a pustá propast. Tehdejší člověk neumí jinak vyjádřit skutečnost, že nebyl život, že tu nebylo nic. Ale z tohoto hlubokého ničeho, nejasnosti a roztříštěnosti, z temné neviditelnosti je na světlo přivedeno cosi, co má najednou přesný tvar a řád, a co má v sobě úžasný potenciál novosti a s tím i naději na další budoucnost. Tohle má v sobě taky proto, že nový řád jasně stanovuje, co je dobře viditelné na světle a co se naopak skrývá v temnotě. Co je k životu a co zase ne. To je ten první a velice důležitý krok. Vědět, co je co a vidět, co se děje. Bez takového rozlišování dobrého a špatného se vždycky vracíme zpátky do chaosu a zmatků. Za- padáme znovu do odporné temnoty, která zvládne bez problémů pohltit člověk celého a už ho nevy- dat. Ta do sebe umí vsáknout celé skupiny, dokonce i národy. Umí jim tak strašně zatemnit rozhled, že přestanou rozlišovat, co je dobré a co zlé. Z historie o tom máme mnohá svědectví. Jak se lidé, skupiny, národy, ale i církve nechali pohltit, omámit tím, že není vidět, co dělají a čemu slouží. Díky tomu už ví- me, jak je temnota nesličná a nebezpečná. Smutné je, že se s nesličnou temnotou setkáváme ve větší či menší míře i dnes.

Možná že lidé z doby narození Pána Ježíše mohli mít podobné pocity. Podřízení cizí moci sledovali jak se rozmáhá podlézání, lhaní, donášení, okrádání od státu i od druhých. Prostě měli pocit, že době temní. A do těchto temných skutků i pocitů, do té pustoty a nesličnosti lidských srdcí najednou vstu- puje Bůh. S jeho příchodem se to všechno začne měnit. Rozsvítí se nové světlo v podobě betlémské hvězdy, zaznívá radostná chvála od nebeských zástupů i od lidí, dochází k obdarování skrze tři mudrce od východu a láska, je zase tou mocí, která se stará a pečuje, která dává i ochraňuje. A jejími pozemskými představiteli jsou uprostřed té temnoty Marie a Josef, kteří narozenému dítěti dají vše, co je potřeba. Dávají vlastně to, co zase

oni sami předtím i potom dostávají od Pána Boha. Nejde jim o prachy nebo o moc, o prospěch či ob- divování. Nechtějí pohltit všechno a na pořád jako mnozí mocní. Oni žijí jen láskou. A láska - ta je tím světlem, které odděluje dobré od špatného. A kdo žije v lásce a s láskou k druhým i k Bohu, ten žije dobře. Amen.

SLOVO KURÁTORKY

Milé sestry, milí bratři,
za týden uzavřeme starý a začneme nový církevní rok. Co přinesl, co odnesl tento? Po dlouhém hledá- ní máme od 1. 9. 2016 kazatele. Nelze říci nového, spíše staronového, vrátil se Ondřej Pellar. Ujal se své kazatelské činnosti se vší svou vervou a espri- tem, ale koncem září měl závažnou autonehodu, která naštěstí dopadla dobře a Ondřej skončil v ne- mocnici „jen” se zlomenou hrudní kostí. Nicméně se zotavuje velmi rychle a o Adventu se již vrátí ke své kazatelské práci.
Sborový život šel svým obvyklým tempem, boho- služby, biblické hodiny, ty dětské a mládežnické měl na starosti z pověření administrátora sboru Mira Hamariho právě Ondřej, seniorům se věnoval Miro Hamari. Co rok odnesl? Snad, doufáme, že odnesl rozepře uvnitř sboru, a přinesl zklidnění a urovnání. Bohužel skončila sbormistrovská činnost Zdeňky Raindlové pro její velké pracovní vytížení. EPeS tak trochu osiřel, snažil se vlastními silami alespoň o službu při slavnostních vánočních a ve- likonočních bohoslužbách. Velký dík patří sestrám Lídě Kraftové a Renatě Krejčové za práci se sbo- rem. Nová naděje přišla v dubnu se sbormistryní Lenkou Němečkovou. Nemáme stálého doprovaze- če, ale podařilo se utvořit okruh varhaníků či kláve- sistů, kteří doprovázejí a „kytarovou sekci” má na starosti Vláďa Pech.
Snažili jsme se pořádáním různých zajímavých be- sed přispět k pochopení uprchlické problematiky. Dalším projektem bylo promítání dokumentárních filmů z festivalu „Jeden svět” pořádaný organizací Člověk v tísni. Viděli jsme filmy z nejrůznějších pro- středí, o různé problematice, návštěvnost však ne- byl velká. Chceme ale v tomto projektu pokračovat. Na jaře proběhl 7. ročník festivalu Hudební jaro v evangelickém kostele, začátkem června pak Noc kostelů, která byla o něco méně navštívená než minulé roky.
V létě se konaly tradiční akce buřtopečení a vod- ní hrátky u Gutů, Voldušské Jiskry u Neumannů a Hromy blesky u Pechů. Dovolená s Starém Sedlišti

se vydařila, počasí přálo výletům i koupání, zažili jsme krásné chvíle diskusí a rozjímání nad biblic- kými texty z Matoušova evangelia, a také spoustu legrace při společných večerech okolo kuchyňské- ho stolu.

Získání dotace na opravu jižní fasády kostela a sbo- rového domu se podařilo jen zčásti – shromáždili jsme 120 tis. (50 od Nadace OF přes Diakonii Zá- pad, 30 od Jeronýmovy jednoty, 40 od sponzorů). Z této částky se podařilo opravit jen fasádu sborové- ho domu, kostel a okna nás čekají příští rok. Z úspor sboru se ale podařilo opravit parkety ve farářském bytě, vymalovat a pořídit novou kuchyňskou linku a spotřebiče.

Jak postupuje projekt samofinancování sboru? Sbor založil po poradě s odborníky na finančnictví investiční fond, do kterého přispívá 5 tisíc Kč mě- síčně. Zatím se nepodařilo koupit vhodný byt, který bychom pronajímali, ale doufáme, že se to zdaří. Nu a co nás čeká v Adventu? Slavnostní bohoslužby, adventní koncerty, dětská vánoční slavnost s novou hrou Vládi Pecha. A potom... Vánoce.

Naplňme Advent zklidněním, zamyšlením, písněmi a modlitbami. Náš Pán je stále s námi, slíbil nám to a my v to věříme. Zvláště v současné neklidné době plné hrůzy, nenávisti, zla, nelásky a nesnášenlivos- ti mějme pevnou víru, naději a lásku a rozdávejme je svým bližním. Nenechme se otrávit předvánoční komercí a užijme si radostně očekávání příchodu Ježíše Krista k nám, na tento svět.

Vendula Gutová

SLOVO KAZATELE

Milé sestry a milí bratři.

Od 1. září 2016 jsem (novým) voleným kazate- lem rokycanského evangelického sboru. Těším se z důvěry, kterou mi členové sboru svými hlasy dali. Těším se ze společenství s vámi všemi, těším se z práce, které je přede mnou i před námi společně víc než dost. Doufám a věřím, že před námi jsou léta radostná, nadějná a požehnaná, naplněná aktivitami, prací, modlitbami. A také hledáním tě pravé cesty následování Pána Ježíše Krista. Těším se z toho, že mohu být na této cestě právě s vámi.

Ondřej Pellar

SLOVO SBORMYSTRINĚ

Někdy na začátku dubna jsem se seznámila s vaším farním sborem v Rokycanech. Myslím, že mě i nám to bylo opravdu dáno shůry. Zpěváci hledali někoho, kdo jim pomůže připravit se na Seniorátní setkání pěveckých sborů v Merklíně a já se chtěla podělit o svoji radost z hudbSe vším všudy. S tím, jak nám hudba pomáhá naladit se sami na sebe i jeden na druhého, jak sytí i promlouvá k naší duši. Díky tomu, že sbor byl původně založen jako pěvecký sbor, který bude doprovázet evangelické bohoslužby a křesťanské svátky, nebyl problém shodnout se na tom, že hudba nám dokáže posky- tovat mnohem hlubší zážitky, než jen poslušné od- zpívání perfektně natrénovaných skladeb. Duchov- ní základ nedovedu oddělit od ničeho kolem nás ani v nás. Neznám žádný jiný druh umění, který by tak bezprostředně, jako hudba, zjednával kontakt s něčím mimo nás nebo nad námi. Na druhou stranu se vůbec necítím být natolik teologicky kompe- tentní, abych vedla ryze křesťanský pěvecký sbor. V dnešní době si docela citlivě všímám toho, jak se křesťanská společenství svým způsobem uzavírají sama do sebe a jejich okolí je vnímá jako ty „trochu jiné“... samozřejmě bohužel i pod vlivem dogmat, které byly v minulosti lidem vnucovány. Přestože jsou tedy pro mne hudba a zpěv tou nejniternější formou modlitby, nechtěla bych, aby se tento sbor uzavíral pouze do liturgického a duchovního reper- toáru. Dokonce jsem přesvědčena, že když budeme zpívat víc i na koncertech pro veřejnost, mnohem více se tak podělíme o radost a vnitřní sílu, kterou člověku může doopravdy dát jen žitá víra. Naši posluchači si pak užijí nejen hudební vystoupení, ale třeba se i zamyslí nad tím, proč jim s námi cítili dobře. Proč? Protože my zpíváme Pánu Bohu, aniž bychom to museli nějak zbytečně zdůrazňovat, my se tak prostě k sobě chováme. A tak nám je spolu na zkouškách sboru opravdu hezky a tuto radost jsme již začali předávat dál. Od jara jsem se spo- lečně účastnili nejen zmíněného setkání sborů v Merklíně, ale zvládli jsme i vystoupení v Radnicích na Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a v rámci Svatováclavského posvícení. Nemalý dík za velkou podporu patří také zakladatelce sboru, Martě Neu- mannové, která s námi účinkovala na několika kon- certech. Mimo jiné na těch benefičních, které jsme v září provedli na Šumavě. Podpořili jsme projekty kolem kostela svatého Mořice v Anníně a kostela Narození Panny Marie ve Strašíně. No a v říjnu jste nás již mohli slyšet v Rokycanech, kde jsme v rámci bohoslužby Díkyčinění provedli Truvérskou mši Petra Ebena. Co ještě dodat? Pojďte si zazpívat s námi! Těšíme se na vás nejen při adventních a vánočních setkáních!

Lenka Němečková

 

SLOVO ZADIVADELNÍ SOUBOR T.E.S.C.O.!

Náš divadelní soubor se v uplynulých letech opět dával dohromady. Začínaly jsme před dvěma roky ve třech se hrou ,Jenž se počal z ducha svatého‘, o rok později jsme už ve větším počtu nastudovali hru ,Šalamoun a jeho ženy‘ a na začátku roku 2016 jsme začali nacvičovat druhé dějství hry ,Ze ži- vota hmyzu‘ od bratří Čapků, jmenuje se Kořistníci.
Scházeli jsme se pravidelně každý pátek večer a pilně trénovali a v červnu na Noci kostelů jsme uskutečnili premiéru toho- to našeho díla. Premiéra se nám, myslím, povedla, ovšem přišly prázdniny a herci a herečky se rozprostřeli všude možně po tá- borech, dovolených, kamarádech...
Ale ani prázdniny netrvají věčně a v září byl opět nejvyšší čas se začít scházet, jeli- kož nás čeká divadelní festival evangelické mládeže „Svatí blázni“. Shodli jsme se tedy,

že každý čtvrtek večer budeme opět nacvi- čovat. Nejprve jsme ale museli vyřešit ne- milou situaci, kdy nám jedna z hereček, No- emi Pellarová, odjela na rok na studium do Německa. Nahradil ji náš kamarád Šimon Kotalík a vše pokračovalo vesele a svižně tak, že na rodinné neděli 13. 11. 2016 jsme se opět mohli předvést v celé své kráse.

V současné době pilujeme nadále naše vy- stoupení, abychom se na Svatých bláznech hezky předvedli a ukázali, že už něco umí- me. Moc se tam těšíme a jsme zvědaví na jiné prostředí. Držte nám palce, budeme to potřebovat.

Do budoucna víme jistě, že bychom se na- dále chtěli scházet, učit se nové věci, přibí- rat nové členy a užívat si s dobrou náladou společné chvíle. Jsme dobrá parta a všech- no si dokážeme užít naplno a baví nás to. Doufáme, že nám to vydrží, co nejdéle.

Za soubor T.E.S.C.O. napsala

Dorotea Neumannová 

 

Celý článek

—————

05.11.2016 10:00

[FOTO] Podzimní úklid farní zahrady

Celý článek

—————

06.09.2016 08:20

První bohoslužba (staro)nového kazatele br. Ondřeje Pellara

Celý článek

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248